Wystąpienie w Sejmie z dnia 18 lipca 2019 roku

Wystąpienie w Sejmie z dnia 18 lipca 2019 roku

https://videosejm.pl/video/44381-posel-krystyna-szumilas-wystapienie-z-dnia-18-lipca-2019-roku 

– Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium – Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2018 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego” – Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2018 roku wraz ze stanowiskiem Komisji